บริการทันตกรรมทั้งหมดของเรา

All Service

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99e

จัดฟัน

Orthodotics

retainere

เครื่องมือคงสภาพฟัน

Retainer

xraye

ฉายรังสี

X-Ray

%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99-01

เคลือบฟลูออไรด์

Fluoride

%e0%b8%96%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99-01

ถอนฟัน

Extraction

%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99-01

ปิดช่องว่างระหว่างฟัน

Diastema Closer

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99-01

รักษารากฟัน

Root Canal Treatment

%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99e

อุดฟัน

Restoration

%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7e

ฟอกฟันขาว

Tooth Whitening

%e0%b8%82%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b8%99

ฟันปลอม

Denture

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99

เดือยฟัน-แกนฟัน

Pin tooth

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99

ครอบฟัน

Shell Crown

%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%94

ฟันคุด

Impaction

%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99

ซ่อมแซมฟัน

Tooth Reparing